Generella tävlingsbestämmelser för Stenungsund Golfklubb

Klassindelning och val av tee

Klassindelning görs efter exakt handicap och inte efter spelhandicap. (Spelhandicap behandlas under särskild rubrik nedan.)
Om statuterna för viss tävling ej föreskriver annat, gäller generell klassindelning som framgår av tävlingsprogrammet.

 

Vid förändring av handicap efter anmälan till tävling gäller Ditt exakta handicap på speldagen.
Påverkas klasstillhörighet, inplaceras spelaren i sin rätta klass och, om så är praktiskt möjligt, tilldelas ny starttid i denna klass.

Hcp-gräns innebär att man inte äger rätt att starta med högre hcp än det angivna.

Högsta hcp, innebär att man får spela/delta på angivet hcp även om man har ett högre hcp.

Tillåta val av tee enligt ”Tee i HCP-tävling”

Om inget annat anges i en specifik tävling gäller:

För Damer som för året fyller 70 år, och Herrar som för året fyller 75 år, finns möjlighet att välja tee. För Damer tee 45 eller tee 41. För Herrar tee 53 eller tee 45.

Flickor -12 år tee 41. Pojkar -12 år tee 45.

 Anmälan till tävling

Anmälan görs via internet golf.se/Min golf.
Spelaren ger, genom anmälan till tävling, sitt samtycke/godkännande till att startlista och tävlingsresultat redovisas i enlighet med Stenungsund GK:s offentlighetspolicy.

Överanmälan. I de fall då antalet anmälda till en tävling överstiger vad tävlingsledningen
eller banan klarar av att hantera tillämpas ”anmälningsordning”, d v s de senast anmälda lottas bort.
Tillämpning av ”HCP-principen” kan förekomma i vissa tävlingar.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra klassindelningarna vid för få deltagare.

Tävlingsledning

Tävlingsledare (TL) är den person som är ytterst ansvarig att leda tävlingsorganisationen och ingår i tävlingsledningen. Det bör vara en person med relativt stor egen tävlingserfarenhet, som har god inblick i golfregler och tävlingsvillkor eftersom denne ska leda och genomföra tävlingen enligt spelets regler. TL ska även se till att tävlingen genomförs på ett idrottsligt riktigt sätt.

Tävlingsledningen skall bestå av en (1) tävlingsledare samt tävlingsfunktionärer ex. 2–3 personer för en öppen scratchtävling, medan en mindre klubbtävling kan ledas av 1–2 personer som skall finnas tillgängliga ifall någon incident skulle inträffa.

Tävlingsledningen bör ha tillgång till en golfbil.

Är domare utsedd för tävlingen ingår även denna i Tävlingsledningen.

Före, under och efter tävling

Startlista publiceras med automatik på golf.se/Min golf.

Det åligger den tävlande att ständigt hålla sin hcp uppdaterad golf.se/Min golf.
Tävlande som vid sin startanmälan är medveten om en nyligen inträffad och i GIT ej registrerad hcp-justering, skall själv och före start, justera ändringen på golf.se/Min golf. Tävlingsledningen kan av tidsskäl inte begäras att utföra detta.

En dagsaktuell och på golf.se/Min golf registrerad hcp är en förutsättning för automatisk uppdatering av hcp efter tävlingsronden och systemets totala funktion som en alltid korrekt databas!

Anmälningsavgiften för lottade tävlingar skall betalas till tävlingsledningen senast 20 minuter före start i samband med utlämning av scorekort.

Anmäld spelare som efter lottad tävling avanmäler eller uteblir från tävling kommer att krävas på anmälningsavgiften.

Startförbud i klubbens tävlingar gäller tills avgiften är betald.

Avbrott i spelet kan beordras av tävlingsledningen på sätt som framgår av lokal tävlingsregel.
Då det är uppenbart att spelet avbryts till följd av hotande fara skall spelet avbrytas omedelbart (Regel 5.7b, anm).

Resultat publiceras med automatik på golf.se/Min golf.

Vid lika resultat i hcp-tävling tillämpas spelhandicap-metoden, vilken innebär att den spelare (par, lag) som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot banan rangordnas före, oberoende av hur spelhandicapen utnyttjats. I andra hand samt vid scratchtävlingar gäller den matematiska metoden.

Prisutdelning sker i normala fall direkt efter att varje klass färdigspelats, om inget annat meddelats.

Pristagare skall själv eller via ombud närvara vid prisutdelningen för att ta emot pris,
i annat fall går priset till efterföljande pristagare!
Tävlingsledningen är inget ombud.

 

Spelhandicap

Spelarens exakta handicap (med en decimal) ger enligt slope-tabellen för aktuell tee, antalet slag som spelaren erhåller.
Detta benämns spelhandicap (SHC). Spelarens spelhandicap är grunden för beräknande av nettoscore i slagtävling och slaggolf, samt för poängberäkning vid poängbogey.

 • Vid foursome: Summan av båda spelarnas spelhandicap dividerat med två. Vid poänbogey avrundas halva slag uppåt till helt slag.
  Vid slagtävling räknas halva slag i resultatet.
 • Vid greensome: Summan av 60% av spelhandicap för den spelare med lägst spelhandicap plus 40% av spelhandicap för den spelare med högst spelhandicap.
  Vid slagtävling erhålls spelhandicap, och därmed nettoresultat, med en decimal. Vid poängbogey, slaggolf och match avrundas spelhandicap till hela slag.
 • Vid fyrboll: 90% av spelhandicap med avrundning till hela slag. Även i match.

Generella och lokala tävlingsregler, lokala regler samt ordningsregler

SGF generella tävlingsregler framgår av SGF ”Spel- Och Tävlingshandbok från 2019.

Lokala regler finns anslagna i klubbhuset och omfattar;

 • Generella lokala regler
 • Lokala regler
 • Tillfälliga lokala regler

Lokala säkerhets- och ordningsregler
finns anslagna i klubbhuset och omfattar bl. a. regler angående;

 • Hänsyn till banpersonal
 • Bunkerkrattor
 • Bagvagnar

  Tävlingskommittén Stenungsund GK Stellan Åberg 2019