Hantering av Spelrätter

Regler för hantering av spelrätter 2016

För fullt medlemskap i klubben måste man ha en spelrätt. Detta gäller fullvärdig seniormedlem, vardagsmedlem och passiv medlem. Juniorer behöver inte inneha spelrätt.

Följande typer av spelrätt finns:

A-spelrätt
Ordinarie spelrätt, som tillsammans med årsavgift berättigar till spel på hela golfbanan. Överlåtbar. Totalt finns det 1.350 st.

B-spelrätt
Av styrelsen årsvis utfärdad spelrätt till ett begränsat antal elitspelare, sponsorer och anställda. Berättigar till spel på hela golfbanan utan årsavgift. Ej överlåtbar. Totalt får finnas högst 25 st.

Hanteringsregler:
A-spelrätt
Överlåtelse av A-spelrätt äger normalt rum genom ett av klubben upprättat kösystem. Överlåtelsepriset fastställs för ett år i taget av höstmötet året innan. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap säljer härvid sin spelrätt via klubben till detta pris. Utbetalning från klubben sker så snart en spelrätt betalats till klubben och görs i den ordning man anmält sitt utträde.

Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap kan efter ansökan hos klubben även få tillstånd att sälja spelrätten privat, till ett pris som överenskommes mellan köpare och säljare. Denna möjlighet gäller endast om det för tillfället saknas kö att bli ny medlem. Den som på detta sätt förvärvar en spelrätt har att därefter ansöka om medlemskap hos klubben på vanligt sätt, inklusive erlägga normal årsavgift.

Önskemål om utträde skall ske skriftligt. Medlem anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Om önskemål om utträde inte inkommit före årsskiftet skall medlemsavgift betalas för det nya året.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas göra detta inom 30 dagar efter mottagandet av skrivelse härom. Underlåter medlemmen detta och inte beviljas anstånd skall den anses ha anmält sitt utträde ur klubben. Styrelsen äger då överlåta spelrätten som om utträde begärts.

 Priser
A-spelrätt förmedlad via klubben, kostar 500 kr.
B-spelrätt kostar 0 kr.