Jämnställdhetsplan

På styrelsemötet den 20 januari 2014 antog styrelsen den jämställdhetsplan som klubben och bolaget skall jobba efter.

 

Jämställdhetsplan för Stenungsund GK.

I idrottsrörelsens verksamhetsidé står att idrotten ska utformas så att:
”Alla som vill, oavsett nationallitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt
fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”.
Utöver verksamhetsidén ovan har SGF en vision som lyder: ”alla som vill ska få möjlighet att spela golf
efter sina förutsättningar.

Övergripande mål.

Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i
all verksamhet och på alla nivåer och områden inom golfen.
En grundförutsättning är att flickors och pojkars, kvinnors och mäns golfande värderas och prioriteras på
ett likvärdigt sätt och att resurserna fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett
medvetet jämställdhetsperspektiv.

Styrelse, kommittéer och sektioner ska i sin planering och i sina beslut alltid beakta ovanstående mål.

1. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges lika möjlighet att spela golf utifrån sina
förutsättningar. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till flickors
och pojkars, kvinnors och mäns olika behov och möjligheter.

2. Flickors och pojkars, kvinnor och mäns idrottsutövning ska värderas lika och prioriteras på ett
likvärdigt sätt. Det innebär att de tilldelas resurser efter samma principer när det gäller budget,
träningsanläggning, träningstider och liknande. För att trygga utvecklingen på ungdomssidan kan
dock flickornas och pojkarnas verksamhet ha en högre ekonomisk prioritet än de äldre
medlemmarnas.

3. Kvinnor och män ska ha lika stora möjlighet till inflytande i beslutande och rådgivande organ.
Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer – med undantag för könsuppdelade
grupper – bör kvinnor och män vara representerade med minst 40 %.

4. Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora
möjligheter att medverka. Det innebär att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att
utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda.

5. Umgänget på vår klubb och på vår golfbana ska vara fritt från könsdiskriminerande attityder.
Ingen arbetstagare, förtroendevald eller annan person får utsättas för sexuella trakasserier. Med
sexuella trakasserier menas varje ovälkommen sexuell påstötning eller uttalande.

6. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till utbildning, befordran samt utveckling i
föreningen eller i det helägda bolaget.

7. Kvinnor och män har lika ersättning för likvärdigt arbete i föreningen eller i det helägda bolaget.
Spekeröd 2014-01-20
Styrelsen