Kallelse till Vårmöte 2017

Härmed kallas till ordinarie VÅRMÖTE
Tisdagen 21 mars kl. 19.00 i klubbhuset Stenungsund GK

Handlingar
Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2016, Årsredovisning för 2016,
Revisionsberättelse 2016 Verksamhetsplan för 2017, Budget för 2017 .
Handlingar och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på klubbens hemsida samt i klubbhuset tisdag 14 mars.

Välkommen
Styrelsen

Föredragningslista

Mötets Öppnande

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,
som jämte ordföranden skall justera protokollet.
6 a) Information från Stenungsund Golfklubb AB bolagstämma.
b) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner.
11. Fastställande av slutlig verksamhetsplan och budget för det påbörjade
verksamhetsåret.
12. Övriga frågor.

Mötets avslutande