Stadgar för Stenungsund Golfklubb

Stenungsund Golfklubb är en ideell förening stiftad den 17 november 1992   med hemort i Stenungsunds kommun

Revision Rev.datum Anm.
1 1994-01-17  
2 1997-07-27  
3 1997-12-11 Namnbyte på klubben
4 2001-03-08  
5 2003-11-26 § 10 C-spelrätt,  § 21 Suppleanter,  § 23 Valberedningen,  § 25 Styrelsen
6 2004-03-23 § 10 Medlemsskap
7 2006-03-21 Anpassning till SGF:s normalstadgar, jämnställdhet, rösträtt via ombud
8 2008-03-18 § 10 Medlemskap och spelrätt,     
§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet    
9 2011-11-30        Formuleringarna i vidstående §§ är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF §8, §9, §9a, §11, §12, §22, §24, §26  
10 2019-10-29 §1, §10, §13, §15, §18, §21, §22
§24, §25, §26  

         

MÅL OCH INRIKTNING

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 
Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att 

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,  den ger upplevelser som skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
 • den ger alla, som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1Ändamål4
§ 2Sammanställning4
§ 3Tillhörighet4
§ 4Beslutande organ4
§ 5Firmatecknare4
§ 6Verksamhets- och räkenskapsår4
§ 7Stadgetolkning5
§ 8Stadgeändring5
§ 9Upplösning av golfklubben5
§ 9aFörfogande över klubbens tillgångar5

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

§10Medlemskap6
§ 11Utträde6
§ 12Uteslutning6
§ 13Medlemsrättigheter och skyldigheter7
§ 14Deltagande i den idrittsliga verksamheten7

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE     

§15Tidpunkt, kallelse7
§ 16Förslag till ärende att behandlas av årsmöte9
§ 17Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt9
§ 18Beslutförhet9
§ 19Beslut om omröstning9
§ 20Valbarhet10
§ 21Ärenden vid höstmöte och vårmöte10
§ 22Extra årsmöte1


                      VALBEREDNING

  § 23               Sammansättning, åligganden                                      12

                      REVISION

  § 24               Revision                                                                         13

                         STYRELSE

§ 25               Sammansättning                                                           13
§ 26               Åligganden                                                                     14
§ 27               Kallelse, beslutförhet och omröstning                     14
§ 28               Överlämnande av beslutanderätten                         15

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1                 ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.

§ 2                 SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som  medlemmar.

§ 3                 TILLHÖRIGHET MM

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör
Bohuslän-Dals Golfdistriktsförbund (GDF) samt Bohuslän-       Dals Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF: s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.  

§ 4                 BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5                 FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

§ 6                 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari tom 31 december.

§ 7                 STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

§ 8                 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte och med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

Beslut om ändring av stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändringar av stadgar om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

§ 9                 UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

§ 9a            FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta 
egendom, ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta   nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

§ 10                MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen.
Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt § 11 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom 3 veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar

Genom beslut av årsmöte kan person på förslag av styrelsen utses till  hedersmedlem i klubben.

§ 11              UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. 

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

§ 12              UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt15 kap i RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap i RF:s stadgar.

§ 13         MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
 • medlemslån ska vara frivilliga
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet.
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte.
  Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den sista november året före utträdet.
   Anmälan efter detta datum medför klubben rätt att fakturera årsavgift för aktuell medlemskategori.
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.


§ 13 a      SPELRÄTT

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och medlemsnummer.

Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Stenungsund Golfklubb golfbana”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

§ 14  DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15    TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt, samt anslås i klubbhuset och på klubbens hemsida.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga för medlemmarna.
I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem kan lämnas via e-mail eller normalt brev och skall vara underskriven med namn och golf-ID. Vid inlämning via e-mail skall före årsmötet komplettering ske med underskrivet original. Motionen skall alltid vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 17    RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtt utövas genom ombud. Ombud skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt. Ombud får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF, och GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18      BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt röstlängd, är närvarande på mötet.

§ 19       BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt § 8 och 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag

§ 20               VALBARHET

Valbar till klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben. 

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

§ 21              ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det         senaste räkenskapsåret.
  c. Styrelsens verksamhetsplan samt regler och värde för spelrätter
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån Regler och värde för spelrätter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för
en tid av (1) år;
d. 1 revisor jämte 1 revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val
får styrelsens ledamöter ej delta;
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses
f. till ordförande;
g. ombud till GDF-möte.
h. (2) representanter att representera föreningen i
Stenungsund Golfklubb AB   (556871-2540) Årsstämma
i.  Godeman
13. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

§ 22     EXTRA ÅRSMÖTE

           Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om 

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar  skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder, eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar, skall senast 7 dagar före det extra årsmötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt, samt anslås i klubbhuset och på klubbens hemsida.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet att utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 17, 18 och 19

VALBEREDNING

§ 23     SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter och väljs av höstmötet.

Valberedningen bör ha sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberednings ska föreslå ny styrelse och revisorer.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Det åligger Godeman som antingen är Klubbens avgående ordförande eller
Valberedningens avgående ordförande att på Höstmöte föreslå Valberedning

REVISION

§ 24   REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE

§ 25   SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26   ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställd budget
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben inklusive utnämnande av kommittéordföranden
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.
 • förbereda årsmöte

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 27   KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. 

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av    mötesordföranden.

 Avvikande mening (reservation) skall antecknas till protokollet.

 Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 28               ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.