Protokoll från Höstmöte 2018

Protokoll fört vid Höstmöte Stenungsund Golfklubb tisdagen den 13 november 2018

Mötet avhölls i klubbhuset och var utlyst till kl. 19.00.
Ordförande Lars Olsson hälsade alla välkomna.

Lars öppnade mötet.

§1 Fastställande av röstlängd för mötet
Listor för ifyllande av namn och personnummer fanns utlagda.
Samtliga närvarande medlemmar påtecknade sina namn och personnummer.
Antalet deltagande medlemmar var 33 st. Mötet fastställde röstlängden.
§2

 

 

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse och föredragningslista har skickats ut till samtliga medlemmar och  övriga höstmöteshandlingar har varit utlagda i klubbhuset
och funnits tillgängliga på hemsidan och skickats ut i nyhetsbrev.
Mötet fastställde att mötet utlysts på rätt sätt.

§3

 

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan som varit utsänd fastställdes.

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Lars Roos, samt till  sekreterare valdes Krister Hjelm.

§5

  

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden  skall justera protokollet

Morgan Eriksson och Ylva Johansson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6

 

Föredragning av styrelsens förslag på medlemsavgifter, värdet av   spelrätterna, regler för hantering av spelrätter, preliminär verksamhetsplan samt preliminär budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Lars Olsson och Hans Johanson gick igenom delar av den preliminära verksamhetsplanen för 2019,
förslag på oförändrat värde och hantering av spelrätter och ekonomi och preliminär budget samt föreslagna årsavgifter för 2019.

§7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit
§8

 

Fastställande av styrelsens förslag på medlemsavgifter, värdet av  spelrätterna, regler för hantering av spelrätter samt preliminär

verksamhetsplan och preliminär budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Mötet fastställde styrelsens förslag till preliminär verksamhetsplan och avgifter, tillsammans med den preliminära budgeten.
Samtidigt fastställdes att ”regler för hantering av spelrätter” är oförändrade.

§9

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. Fastställande av antalet representanter till bolagsstämman i Stenungsund Golfklubb AB
Mötet fastställde att styrelsen oförändrat skall bestå av en ordförande och sex ledamöter samt två suppleanter.
Mötet beslutade att föreningen skall företrädas av två representanter till bolagstämman i Stenungsund Golfklubb AB.
§10 Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret, lika med kalenderåret
a)  Till ordförande för en tid av 1 år valdes enligt valberedningens förslag Lars Olsson (omval).
b)  Till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år valdes enligt valberedningens förslag Jonas Nilsson (nyval),
Jörgen Berggren (nyval), Kurt Corneliusson (omval).
Agneta Fallenius, Stellan Åberg och Kent Leitzen har 1 år kvar som ledamöter.
c)   Till suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år valdes Viveka Berndtsson,
förste suppleant (omval) och Christel Carlsson (nyval).
d)   Till revisorer för en tid av 1 år valdes Rolf Sjödell (omval) och Karin Sjödell (omval)
e)   Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes enligt Godemans förslag Jan Obert, ordförande och sammankallande,
Torsten Alergård samt Gunnel Jönsson (omval)
f)    Till godeman valdes Patrik Baldemark (omval).
g)   Till ombud i GDF-möte beslutades att styrelsen utser ombud.
h)   Till föreningens representanter på bolagstämma i Stenungsund Golfklubb AB
valdes Per Forsström och Mats Johnsson.
§11 Övrigt
Då inga föranmälda frågor hade inkommit, tackade Lasse Roos de närvarande och förklarade höstmötet avslutat.

 

Vid protokollet
Krister Hjelm

Justeras
Lars Roos                                         Ylva Johansson                             Morgan Eriksson