KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2020

Härmed kallas till ordinarie VÅRMÖTE
Måndag 20 april kl. 19.00 i klubbhuset Stenungsund GK

Handlingar
Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2019, Årsredovisning för 2019,
Revisionsberättelse 2019 Verksamhetsplan för 2020, Budget för 2020.
Handlingar och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på
klubbens hemsida samt i klubbhuset måndag 13 april.

Välkommen!

Styrelsen

Föredragningslista

Mötets Öppnande
1.                         Fastställande av röstlängd för mötet.
2.                         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.                         Fastställande av föredragningslista.
4.                         Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.                         Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.
6.                         a) Information från Stenungsund Golfklubb AB bolagstämma.
6.                         b) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6.                         c) Årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7.                         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.                         Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott
8.                         enlighet med balansräkningen.
9.                         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.                       Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner.
11.                       Fastställande av slutlig verksamhetsplan och budget för de påbörjade verksamhetsåret.
12.                       Val av Godeman.

 

Mötets avslutande