Kallelse till Höstmöte 2019

Härmed kallas till ordinarie HÖSTMÖTE
Tisdag den 29:e oktober kl. 19.00 i klubbhuset Stenungsund GK

 

Handlingar: Preliminär verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och
valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande
finns tillgängliga på klubbens hemsida samt i klubbhuset tisdag den 22:e oktober.

Välkommen!

Styrelsen

Föredragningslista

Mötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
  justera protokollet
 6. Föredragning av styrelsens förslag på medlemsavgifter, värdet av spelrätterna,
  regler för hantering av spelrätter, preliminär verksamhetsplan, samt preliminär budget för det
  kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. Stadgeändringar
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 9. Fastställande av styrelsens förslag på medlemsavgifter, värdet av spelrätterna,
  regler för hantering av spelrätter samt preliminär verksamhetsplan och preliminär budget
  för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och representanter till bolagstämma
  i Stenungsund Golfklubb AB
 11. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret, lika med kalenderåret
  a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
  b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  e) Godemans förslag och Årsmötets förslag, tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,
  av vilka en skall utses till ordförande
  f) Godeman
  g) Ombud till GDF-möte
  h) Representanter till bolagstämma i Stenungsund Golfklubb AB

Mötets avslutande

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får endast fattas om ärendet angivits i kallelsen till mötet.