KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2018

Härmed kallas till ordinarie HÖSTMÖTE
Tisdag 13 november kl. 19.00 i klubbhuset Stenungsund GK

Handlingar: Preliminär verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag
samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på klubbens hemsida samt i klubbhuset måndag den 6 november.

Välkommen!

Styrelsen
Föredragningslista

Mötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Föredragning av styrelsens förslag på medlemsavgifter, värdet av spelrätterna, regler för
  hantering av spelrätter, preliminär verksamhetsplan, samt preliminär budget för de kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 8. Fastställande av styrelsens förslag på medlemsavgifter, värdet av spelrätterna, regler
  för hantering av spelrätter samt preliminär verksamhetsplan och preliminär budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och representanter till bolagsstämma
  i Stenungsund Golfklubb AB
 10. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret, lika med kalenderåret
  a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
  b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  e) Godemans förslag och Årsmötets förslag, tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
  f)  Godeman
  g) Ombud till GDF-möte
  h) Representanter till bolagsstämma i Stenungsund Golfklubb AB
 11. Övrigt:

Mötets avslutande

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna
får endast fattas om ärendet angivits i kallelsen till mötet.